ам (м.)

Кофата, сега нова и поголема, се врза со челична сајла и, преку макарата, за амовите на мазгата. Мазгата се викаше Анка.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)