Корпус

Корисниците можат да го пребаруваат корпусот слично на пребарувањето на зборови во речникот. Се пребарува само поединечно и тоа од почетокот. Пребарувањето на комбинации од зборови или речници не е можно. Ако еден збор не постои во речникот, тогаш тој не може да биде најден и во корпусот.

Бројот на примери кои се покажуваат е ограничен на три по книга.