плурален прид.

плурален (прид.)

Какви „плурални” идеологии, па немој да правиме мајтап...
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)
Во ерата на сомневањето и плуралното читање, ништо конечно не се знае...
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)