обата бр.

обата (бр.)

Само понекогаш нашите погледи, обата полни со гроза, се среќаваа.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)
Јас су со тебе, и ако не го закла попот во турско за многу кабаети, ќе го заколеме сега обата и ќе се куртулисаме од него, — рече Ѓуро и го тупна по рамо внука си, негов најблизок род.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Ќе ми донесиш нишан од обата. Од Доста од котата, од Илка од некое алишче, некое парталче.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Кога слушна дедот Петко дека од една лира нагоре што ќе земат ќе ги делат, го зајаде левата рака, и си помисли: „Аха! Ќе ве сошиа јас вечер обата, и тебе и Ила", и влегоа во Младеновата крчма.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Само белите усни малку набабреа задржувајќи долго душено кикотење. „Никола“ , викна и се наведна над белиот лик со танко црвено конче на обата краја на устата. „Никола, јас сум, Отец Симеон.“ Шверцерот и веселникот ли?
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
— Не туркај ме, чорбаџи, не туркај ме, да не си а земиме бељата обата, — со тивок глас му вели Толе. Лели има разбор, ќе се разбереме.
„Толе Паша“ од Стале Попов (1976)
И беспомошни во ова венење немо простум стоиме обата.
„Липа“ од Матеја Матевски (1980)
Мирно е сега сѐ додека лежиме обата два исечени трупа две болки два суви извора врз кои не слетуваат птици врз кои не пукаат песни.
„Липа“ од Матеја Матевски (1980)
Сакав да ги сврзам во едно обата дела на овој град.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
Овој град е расположен на височинките на обата брега на реката, низ кој постојано се влечат шлепови натоварени со стока.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
УЈ ТОА Е еден од помалите градови во Белгиска Валонија, на обата брега на Меза, која овде е плодна и е таква сè до својот влив во Северно Море.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
И обата пати вината им ја фрлија на комитите наши, вели.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
— Мислев со едно одење, обата да ги ослободиме.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Се сомневам дека би било многу тешко да се најде принципиелен начин за отстранување на Тјуринг-еквивалентните и Тјуринг-неразликувачките имплементирања од овој вид без повикување на мистериозни специјални својства на ментално произведената перформанса на обата краја на потфатот: Тие веќе беа имплицитни (со право, според моето гледиште) во Тјуринговата интуиција дека би било арбитрарно да се одрекува (едноставно бидејќи се испоставува дека е машина) дека еден систем има ментални состојби сѐ додека неговата перформанса е Тјуринг-неразликувачка од онаа на системот со ментални состојби.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)
Обата кича притоа се користат со истата стратегија на заведување.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
Двајца големи уметници, наоѓајќи се обата во сосема различни културни средини, се занимаваат со слични естетски и пластични проблеми.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)
Доколку обата затвореника признаат обајцата ќе одат во затвор.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)
- Заедничко воспитување на обата пола според комплексни методи?
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)
Ако обата затвореника молчат ќе бидат ослободени иако ризикуваат гонење доколку бидат пронајдени нови докази.
„МАРГИНА бр. 29-31“ (1996)
Во обата случаи, на уметникот што пости и анорексикот, битно е дека тие го требаат големиот Друг којшто набљудува што тие прават и когошто се обидуваат да го уверат дека можат да одат уште понатаму во сопственото жртвување.
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)
Повеќе