кабалистички прид.

кабалистички (прид.)

Во рамките на Дишановото сугерирање на кабалистичкиот принцип, и покрај тоа, може да се забележи и алузијата на точно одредените текстови на Атанасиус Кирхер, познат германски исусовец од XVII век, теолог, ерудит и негувател на тајните науки од кабалата па сѐ до египетските мистерии.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
И дали воопшто те интересираат вакви глобалистички концепти?
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)