аутсајдер м.

аутсајдер (м.)

Истовремено, тие се маркери на различноста, помагаат во дефинирање на културниот идентитет на една група vis-à-vis аутсајдерите.
„Простори на моќта“ од Зоран Попоски (2009)