• на (предл.) искра (им.)
  • со (предл.) искра (им.)
  • во (предл.) искра (им.)
  • од (предл.) искра (им.)
  • за (предл.) искра (им.)
  • како (предл.) искра (им.)
  • кај (предл.) искра (им.)
  • под (предл.) искра (им.)