• искра (им.) во (предл.)
  • искра (им.) на (предл.)
  • искра (им.) од (предл.)
  • искра (им.) за (предл.)
  • искра (им.) меѓу (предл.)
  • искра (им.) пред (предл.)
  • искра (им.) со (предл.)