налог м.
налогодавач м.

налог (м.)

„Без патен налог и патна сметка - се слуша шегата - „такси-службата нема да го превезе дури ниту Дедо Мраз, кој во градот доаѓа еднаш во годината“.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)
Јас по налог на партијата потпишав во 1936 година.
„Постела на чемерните“ од Петре Наковски (1985)
VIII Првостепениот суд по налог на Второстепениот суд кој бараше да се утврди фактичката причина за пукањето на куќата од Китан, испрати судска комисија со вешто лице - пиротехничар.
„Злодобро“ од Јован Стрезовски (1990)
Се обидуваше на разни начини, но безуспешно, да лансира Гробни-Љубовни Гнезда со Ковчези-За-Двајца, да го монополизира пазарот за презервати­ви при недостатокот на гума, да води една дописна јавна куќа со поштенски налози за ебачини, да издава пеницилин со патентиран таен состав.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)
Ми недостасува време да ви предочам, сонародници мои, каков криминалврз германската уметност си дозволиле овие мангупи по налог и претходницата на меѓународното еврејство.
„МАРГИНА бр. 35“ (1997)
Нашите историчари ја пишуваа историјата или по налог на моментната политичка задача или како историја на сопствените предрасуди.
„Маргина бр. 36“ (1997)
Тоа било по налог на потпретседателот на владата Борко Угрин.
„Братот“ од Димитар Башевски (2007)
Беше поставен помеѓу налозите на окупаторските сили и сѐ поголемите потреби на населението.
„Светилка за Ханука“ од Томислав Османли (2008)
Литературата не е соучесник во овие процеси, туку по налог на својата специфична функција таа е само сведок, честит и храбар сведок, којшто не молчи туку гледа и кажува, добро гледа и добро кажува и трајно посведочува.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)
Со потписот на приемот на платниот налог се смета дека сторителот 65 се согласува да ја плати глобата, и тоа во рок од осум дена од денот на приемот.
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)
Имено, кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на ваква постапка, трудовиот инспектор составува записник и издава платен налог за плаќање на изречената глоба.
„Обезвреднување на трудот“ од Савески, Апасиев, Ковачевски, Василев (2010)
Тужба, платен налог, вонреден правен лек, пресуда, решение донесено во постапка поради смеќавање на владение, како и решение против кое е дозволена посебна жалба, ќе се достават лично до странката која е физичко лице, односно до нејзиниот законски застапник, односно полномошник.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Приговорот против одлуката за откажување на договорот за вработување без отказен рок или одлуката за отстранување од кај работодавачот, не ја задржува од извршување одлуката за отказ, односно писмениот налог (чл. 91, ЗРО). 5.  Второстепениот суд донесува одлука по жалба најдоцна во рок 108 од три месеци, а во посложените предмети во рок од шест месеци од денот на приемот на предметот во работа (чл. 355-а, ЗПП).
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Тој одговара за штетата што ќе настане со употребата на закупениот предмет спротивно на договорот или на неговата намена, без оглед дали го употребувал предметот тој или некое лице кое работи по негов налог, подзакупецот или некое друго лице на кое тој му овозможил да го употребува предметот (чл. 584, ЗОО).
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Ја прифатив по налог на Шефот со што нејзиното брзо напредување во службата беше предодредено.
„Полицајка в кревет“ од Веле Смилевски (2012)
Стојан накратко му објаснил и зошто го викнал: – Ако не го потпишеш налогот за твојата жена, тогаш јас ќе ги потпишам двата и двајцата среќно ќе си живеете во НОВ ЧОВЕК.
„Браќата на Александар“ од Константин Петровски (2013)
Потребен е посебен налог издаден од гардиски полковник за да се претресе куќата на активен или пензиониран гардист.
„Браќата на Александар“ од Константин Петровски (2013)
Според едно предание султанот Мурат Први во Куманово дал налог и средства за подигање на манастирот Св. Богородица.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)