исцапа св.

исцапа (св.)

Целата сум исквасена, исцапана, што се вели, џглиботам во длабока тиња.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Те удира миризба на влажни алишта, на исцапани нозе.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)