• и (сврз.) искра (им.)
  • дека (сврз.) искра (им.)
  • како (сврз.) искра (им.)
  • но (сврз.) искра (им.)
  • та (сврз.) искра (им.)