• без (предл.) расеаност (им.)
  • во (предл.) расеаност (им.)