• година (им.) вклучи (глаг.)
  • бојлер (им.) вклучи (глаг.)
  • изложба (им.) вклучи (глаг.)